# Photo Name Grade
NO.

Adrian Rapier

9
NO.

Colin Sexton

9
NO.

Cudzilo Henry

9
NO.

Luke Brideau

9
NO.

Michael Vanston

10
NO.
25

Matias Bonilla

10
NO.
26

Chase Moening

10
NO.
27

Titus Lux

10
NO.
28

Pierson Reeder

10
NO.
29

Logan Wager

10
NO.
30

Andres Freire

10
NO.
31

Tomas Parra-Alvarado

9
NO.
36

Logan Stewart

10
NO.
37

Daniil Lazarev

9
NO.
38

Samuel Solano

9
NO.
39

Rylan Gillis

9
NO.
40

Zachary Butler

9
NO.
41

Rahul Gupta

9
NO.
42

Luke Jackson

10
NO.
44

Nick Shahinian

9
NO.
45

Garrett Van Erp

10
NO.
46

Asher Falcone

9
NO.
47

Aidan Presley

10
NO.
48

Hirad Abedzadeh

9
NO.
50

Noah Sabbavarabu

9